تاب آوری یا مقاوت در برابر مشکلات چیست؟

تاب آوری یا مقاومت در برابر مشکلات چیست؟ روزهایی که پشت سر می گذاریم، شاید روزهای آسان و راحتی برای ما نباشد. این روزها اگر مهارت نداشته باشیم، ممکن است…

در مسیر تاب آوری چه موانعی وجود دارد؟

این مقاله در راستای شناسایی برخی موانع تاب آوری است و در ادامه به مهم ترین موانع تاب آوری در افراد اشاره می شود. گاهی موانع شخصی است گاهی ناشی…