مهم ترین موانع ارتباطی در روابط بین فردی

در جمع همکاران بعد از انجام کار طولانی نشستم و استراحت کوتاهی کردم. اتفاقا همکاران نیز خوراکی های مختلف مهمان کرده بودند. لذت در کنارشان بودن را دوبرابر می کرد….

ویژگی افراد دارای تاب آوری

افراد دارای تاب آوری چه ویژگی هایی دارند؟

یا ذهن تان درگیر این است که ویژگی های افرادی که دارای ویژگی تاب آوری در شما وجود دارد یا نه؟
آیا با افراد تاب آور مواجه شده اید؟
چه ویژگی بارزی در آنها است که آن ها را تبدیل به یک فرد تاب آور می کند؟
برخی از ویژگی های افراد تاب آور در ادامه ذکر شده است.