زن سرشار از احساس( یادداشتی هر چند کوتاه)

واقعیت امر این است که خیلی از آقایان تصور می کنند می توانند بین احساسات و عاطفه با مسائل جنسی شکاف عمیقی ایجاد کنند . اما این تصور غلط است….