بهاره نام یار روانشناس حرفه ای

داستان سایت بهاره نام یار

اینجا کنار هم جمع شدیم تا یاد بگیریم: در شغل خودمون بتونیم از فشار روانی، خستگی روحی و جسمی و فرسودگی شغلی جلوگیری کنیم. اگر دچار فرسودگی شغلی شدیم، برای رفع اون چه کار کنیم؟ همینطور یاد بگیریم تا در شرایط بحرانی و سخت کمتر آسیب ببینیم و تاب آوری بیشتری داشته باشیم.

آخرین مقاله آموزشی سایت