بهاره نام یار

تازه نوشته ام داغ بخوانید

فرق آدم قدرتمند و سرسخت

من فکر می کنم… من فکر می کنم سر سختی در این روزگار بسیار جواب می دهد. سرسختی در اموری که آدم های سر سخت ممکن است بارها و

اگر تجربه ی الان را در گذشته داشتم…

اگر تجربه ی الان را در گذشته داشتم، سعی می کردم از تاثیرگذاری تجربه ی آدم های اطرافم بیشتر بهره مند شوم. اگر تجربه ی الان را در گذشته

انتقاد درست

انتقاد به ذاته، کمی گزنده و تلخ است. اما انتقادی سازنده است و دردش کاهش می یابد که همراه با گفتن خوبی های طرف مقابل باشد. به این معنا