مهارت جرات ورزی و مهارت تاب آوری

مهارت جرات ورزی چه تاثیری بر تاب آوری دارد؟

تاب آوری به معنای قدرت تحمل سختی ها و مشکلات و مقاومت در برابر آن هاست. افراد تاب آور نه آنکه دچار سختی و فشار نمی شوند. بلکه با وجود سختی ها و شکست ها، اگر زمین بخورند باز از جا بر می خیزند و دنبال راه چاره هستند.