تاب آوری ذاتی یا اکتسابی

تاب آوری ذاتی یا اکتسابی؟ مسئله این است!

احتمال دارد با خود بیندیشید که چرا بعضی آدم ها تاب آوری بالاتری دارند و بعضی خیر. مهارت تاب آوری همان طور که از نامش پیداست، به دلیل ان که…