آداب نیمرو پزی

خیلی ها می گویند نیمرو پزی من، به نسبت سایرین تعریف کردنی است. به گمانم به خاطر این است که  برای یک نیمرو درست کردن، به اندازه ی یک خورشت…