ماجرای ساخت یک عادت

من هم مثل خیلی از آدم های  این روزگار، همیشه زمان ورزش کردنم، از شنبه بود. همان شنبه ای که از وجناتش پیدا بود هیچ وقت قرار نیست بیاید. تا اینکه شرایط کار و زندگی روزمره کمی بر شانه هایم سنگینی کرد.