کارمندی

اغلب افراد فکر می کنند وقتی کارمند هستی، نمی توانی رشد کنی. چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ رشد و توسعه فردی. اما مسئله این است که کارمندی…

فرق آدم قدرتمند و سرسخت

من فکر می کنم… من فکر می کنم سر سختی در این روزگار بسیار جواب می دهد. سرسختی در اموری که آدم های سر سخت ممکن است بارها و بارها…

اگر تجربه ی الان را در گذشته داشتم…

اگر تجربه ی الان را در گذشته داشتم، سعی می کردم از تاثیرگذاری تجربه ی آدم های اطرافم بیشتر بهره مند شوم. اگر تجربه ی الان را در گذشته داشتم،…