انتقاد درست

انتقاد به ذاته، کمی گزنده و تلخ است. اما انتقادی سازنده است و دردش کاهش می یابد که همراه با گفتن خوبی های طرف مقابل باشد. به این معنا که…