6 مورد از دغدغه های یک روان شناس

من به عنوان یک روان شناس تازه کار، دغدغه های فراوانی در طی مسیر شغلی خودم تجربه کرده ام. در این مقاله کوتاه می خواهم به برخی از آنها اشاره کنم.