درباره ما

چند وقتی در محل کار موضوعی ذهن مرا به خود مشغول کرده بود. موضوعی که در جمع های گروهی و گفت و گوهای بین فردی بین همکاران بسیار شنیده می شد.

اکثر دوستان و همکاران من از این گلایه  و شکایت داشتند که کارشان به شدت سنگین و طاقت فرساست. با ارباب رجوع زیادی در تماس اند. حقوق و مزایا مناسب نیست. محیط کار و ارباب رجوع آن طور که باید و شاید نمی توانند انتظارات ما را براورده کنند و این مسئله منجر به این می شود که بر هم ریختگی ما دو چندان شود. همکاران ناسازگاری می کنند. دائم در حال بدگویی و… هستند و خیلی از مسائل دیگر.

من تمام این موارد را می شنیدم. همیشه با خود فکر می کردم شکایات و نارضایتی از شغل همیشه از یک جنس نیست. گلایه ها جنس و رنگ متفاوتی داشتند. اما در نهایت همه  در یک نقطه با هم اشتراک داشتند. همگی از شغل و ماهیت آن ناراضی بودند. و اما موضوع جالب اینجا بود که خیلی از افراد هم متناسب با رشته ای که در آن تحصیل کرده اند، جذب یک رده شغلی شده بودند.

اما بنا به دلایلی که در ابتدای سخنم ذکر شد و بسیاری از دلایل هیچ یک از این افراد از کارشان به طور کامل راضی نبودند. این برای من سوال بود که چرا؟ واقعا این حجم از نارضایتی از کجا نشأت می گرفت؟

شروع کردم به پرسش گری. از هر فرصتی استفاده می کردم تا از همکارانم علت را بپرسم. اکثر افراد یکنواخت وتکراری بودن کار، سختی کار و متناسب نبودن حقوق  و مزایا، نبود امنیت شغلی کافی، نبود امکانات فضای فیزیکی کافی، فراهم نبودن موقعیت جهت تمرکز بیشتر، همدل نبودن کارفرما با کارکنان و مواردی از این دست را علت عدم کارایی یا افت عملکردشان عنوان کردند.

مجموعه ای از این عوامل را درعلم روانشناسی با نام فرسودگی شغلی می شناسند. موضوعی که شاید کمتر به آن پرداخته شده و به نظر می رسد جا دارد بیشتر روی آن کار شود.

در مواقع بحرانی، زمانی که ما دست مان به جایی بند نیست و فقط منتظر یک ستون محکم هستیم تا به آن محکم تکیه دهیم. اگر نتوانیم مقاومت در برابر مشکلات را یاد بگیریم و به اصطلاح مشکلات را تاب بیاوریم، ممکن است با هر طوفانی در زندگی، کم بیاوریم و جا بزنیم. مسئله ی بعدی که در این سایت به آن پرداخته می شود، موضوع تاب آوری است.

در این سایت ما به هر دوی این موضوعات یعنی فرسودگی شغلی و تاب آوری به طور جامع و کامل پرداخته ایم. موضوعاتی کاربردی که البته شاید کمتر به آن پرداخته شده است.